Blog

Systém výkaznictví aneb pomůže a usnadní práci


Co si představit a očekávat? Výkaznictví je okruh dat, které se vztahují na textové elementy, grafiku, tabulky i vzorce. Systém výkaznictví je velice přesný a hodnověrný. K dispozici se nabízí hned několik pozoruhodných možností, kdy tak lze přesně určit formát titulních stránek, zápatí apod. Volba tisku je možná ve formátu A4 i A3, stejně tak si lze navolit zda chcete tisknout na výšku či šířku. Potenciální je i import údajů z programu excel.

brýlatá účetní.jpg

Zvolte si adekvátní systém výkaznictví, který je zaměřen i na systém výkazů v roční závěrce, controllingu. Dané výkazy jsou použity ve spojení s BMD moduly roční závěrka, nákladové účetnictví. Individuálně jsou složeny z grafiky, tabulek, vzorců i textových prvků.

 

Produkt je především určen pro výkazy, jenž jsou použity právě ve spojení s výše zmíněnou metodou BMD moduly roční uzávěrky, nákladového účetnictví a controllingu.

 

Za výkaznictví je taktéž považována činnost, jejímž záměrem je dostát povinnosti vyplývající z právních předpisů a sestavit i strukturovanou zprávu o hospodaření nebo jeho části. Při zřejmém zjednodušení lze výkaznictví zaměřit pouze na výkazy účetní. Jejich úlohou je poskytnout informace o stavu, tj. o majetku i závazku, výši jmění a dalších položek pasiv a výnosů, stejně tak nákladů realizovaných v daném období.

otevřený šanon.jpg

Mezinárodní standard účetního výkazu

 

Základ tvoří rozvaha, která informuje o finanční situaci účetní jednotky k danému datu, dále je to výkaz zisku a ztrát, kdy je podáván souhrn o finanční výkonnosti firmy za dané období o nákladech, výnosech i výsledku hospodaření účetní jednotky. Stejně tak je nezbytný i přehled o peněžním toku, změnách peněžních prostředků z provozní, finanční i investiční činnosti firmy.

 

Účetní jednotky mají povinnost každoročně, tj. na konci účetního období zveřejnit soubor těchto finančních výkazů.

Related Posts

You may like these post too

Co uděláte se svými dluhy?

NEJMOCNĚJŠÍ ZEMĚ SVĚTA