Blog

Kde všude nachází uplatnění poklopy a uzávěry

Vodoměrné šachty

Jsou to zpravidla plastové válcové šachty vyrobené z polypropylenu, vyráběné v malých sériích, i zakázkovou výrobou. Jejich součástí jsou laminátové nebo kovové poklopy na šachtu obepínající vstupní otvor čtvercového nebo kruhového tvaru. Šachta je vyztužena obvodovými výztuhami a je vybavena šroubovatelnými průchodkami a hliníkovým žebříkem. U těchto typů šachet je důležité zajistit nezámrznou hloubku a umístit vodoměr na tzv. domeček, který ulehčí mechanickému namáhání potrubí a armatur.
víko kanálu.jpg

Gravitační kanalizační šachty

V systému řešení podzemní kanalizační sítě se gravitační šachta navrhuje vždy tam, kde dochází ke změně sklonu nebo směru vodorovných úseků kanalizace. Dále na horních koncích jednotlivých stok a v místech křížení (spojování) podzemních úseků, jestliže v tomto místě není budován jiný technický objekt. V zásadě platí, že dvě kanalizační šachty umístěné na jednom trativodu ať už průlezných, nebo neprůlezných systémů, musí být od sebe vzdáleny maximálně 50 metrů. Gravitační šachta je vždy osazena kovovým nebo plastovým žebříkem a je zabezpečena pochozím poklopem podle třídy zatížení. Tu udává norma EN 124 a značí se podle hmotnosti zátěže do třídy B 125, A 30 apod. Vstup do šachet tohoto typu bývá zpravidla kruhového průřezu o vnitřním průměru 600 mm.
mříž kanalizace.jpg

Čerpací šachty

Tyto domovní systémy slouží jako splaškové jímky, které se napojují do spádové kanalizace. Jejich součástí jsou kalová čerpadla, jejichž výtlak zajišťuje odvod odpadní vody potrubím do kanalizace, a ta následně putuje do čistírny odpadních vod (zpravidla obecní). Čerpadlo spíná automatika – hladinový či plovákový spínač a v případě jeho poruchy je při překročení povolené úrovně hladiny splašků uveden do provozu signalizační systém. U těchto šachet je prioritní dodržet naprostou vodotěsnost speciálními poklopy usazenými v betonovém věnci a ocelovém rámu s těsnicí vrstvou.

Related Posts

You may like these post too

Zlaté české ručičky

Skvělý text vydělává